Πολιτική Ποιότητας

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 15 Μαΐου 2024


Ο απώτερος σκοπός της JULIETTE ARMAND, είναι η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη όσον αφορά στην Ποιότητα και στο χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις συμφωνηθείσες τιμές.


Η Διοίκηση της εταιρείας έχει θέσει ως στόχους:

 • Την ποιοτική βελτίωση των προϊόντων, των μέσων και των διαδικασιών παραγωγής.
 • Την διασφάλιση της υγιεινής των χώρων παραγωγής και της ποιότητας του τελικού προϊόντος.
 • Την εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων και αναλύσεων.
 • Την εφαρμογή σύγχρονων διαδικασιών διοίκησης με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων, τη βελτίωση της επικοινωνίας, την ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας και των πελατών της.
 • Την εισαγωγή καινοτομιών σε όλους τους τομείς της εταιρείας.
 • Τη δημιουργία σταθερών, μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες.
 • Τη συνεχή παρακολούθηση των μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών και την αύξηση της ικανοποίησής τους.

Οι ευθύνες κάθε στελέχους σε κάθε επίπεδο διοίκησης περικλείουν:

 • Την προώθηση και επικοινωνία της εταιρικής πολιτικής για τη ποιότητα και την εξασφάλιση ότι η πολιτική
  αυτή γίνεται κατανοητή και εφαρμόζεται έτσι ώστε η ποιότητα να γίνει μία υπόθεση που αφορά όλους.
 • Τον ειδικό καταμερισμό των ευθυνών για τη ποιότητα.
 • Την αναγνώριση των αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη.
 • Τον καθορισμό στόχων που αφορούν στην ποιότητα, όπως η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των μέσων παραγωγής, η τήρηση των προδιαγραφών, η ασφάλεια και η υγιεινή του τελικού προϊόντος
 • Την παρακίνηση και εκπαίδευση του προσωπικού για την επίτευξη των στόχων που αφορούν στην
  ποιότητα.
 • Την αναθεώρηση και αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος ποιότητας προς επίτευξη των στόχων ποιότητας καθώς και την πρόληψη των προβλημάτων.
 • Την εφαρμογή , τον έλεγχο και συνεχή βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής.
 • Τον καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης του προσωπικού, τόσο στο ειδικό αντικείμενο της εργασίας τους όσο και σε θέματα ποιότητας.
 • Τη μελέτη των παραπόνων πελατών με σκοπό την επίλυση των αιτιών τους για τη μακροπρόθεσμη
  ικανοποίηση των απαιτήσεων της αγοράς.
 • Την συστηματική τήρηση των απαιτήσεων των Διεθνών προτύπων ISO 9001, ISO 13485 & ISO 22716 και της νομοθεσίας.

Η JULIETTE ARMAND αποβλέπει στην επίτευξη των ανωτέρω και στην επιτυχία της εταιρείας, στηριζόμενη στη δημιουργικότητα, πρωτοβουλία και ικανότητα όλων των μελών του προσωπικού της.